Algemene voorwaarden AutThere Mobile App

Algemene Voorwaarden AutThere Mobile App en Website

Aan het gebruik van de mobiele applicatie ‘AutThere’ van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en de website www.aut-there.nl zijn deze voorwaarden verbonden. Naast deze Algemene voorwaarden zijn ook de Privacy verklaring (of Privacy statement) en de gebruikersvoorwaarden (de spelregels voor het gebruik van de app en het forum) van toepassing.

Van wie zijn deze voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden zijn van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (ook wel genoemd de “NVA”) gevestigd in De Bilt (3731 AL) aan de Weltevreden 4a. De NVA kan worden gebeld op nummer 030 – 2999800.

  1. Definities

1.1 De App: De mobiele applicatie ‘AutThere’, betreffende een sociale app voor jongeren met autisme vanaf 13 jaar, die het voor de Gebruiker van de App (jongere met autisme) mogelijk maakt gelijkgestemden te vinden en daarmee in contact te komen. Via het forum op de app kan de gebruiker kennismaken met anderen en ideeën uitwisselen. Ook kan de Gebruiker via de AutThere app met anderen in contact komen. Op de app staan activiteiten voor jongeren met autisme waar naartoe kan worden gegaan. Voor meer specifieke informatie over de werking van de app wordt verwezen naar de Privacy verklaring en de gebruikersvoorwaarden die via de app en via de website zijn te raadplegen.

1.2 De NVA: De Nederlandse Vereniging voor Autisme is een brede belangenvereniging voor mensen met Autisme en hun naasten (hierna NVA)

1.3 Gebruik: Het downloaden, installeren en/of gebruikmaken van (de diensten van) de App.

1.4 Gebruiker: De natuurlijke persoon die de App heeft gedownload, geïnstalleerd en/of gebruikt.

1.5 Algemene Voorwaarden: Deze ‘Algemene Voorwaarden AutThere Mobile App’ die van toepassing zijn op het Gebruik van de App en de Website door de Gebruiker.

1.6 Website: de website www.aut-there.nl

1.7 Privacy verklaring: de verklaring of Privacy statement die door NVA is opgesteld en waarin zij uitlegt hoe er wordt omgegaan met de persoonsgegevens van de Gebruiker van de App of bezoeker van de Website.

1.8 Gebruikersvoorwaarden: de spelregels voor het gebruik van de app en het forum op de app

  1. Gegevensbescherming

Alle persoonlijke informatie die u overdraagt aan de NVA bij het gebruik van de Applicatie zal door de NVA worden gebruikt in overeenstemming met haar Privacy verklaring dat hier kan worden gelezen. De Privacy verklaring dient voor gebruik van de App door de Gebruiker te worden geaccepteerd. Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar dan moet de wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd) van deze jongere de Privacy verklaring accepteren.

  1. Gebruik App

3.1 Gebruik van de App door de Gebruiker vindt plaats voor eigen rekening en risico. De Gebruiker verklaart dat deze geen misbruik zal maken van de persoonlijke gegevens en informatie van de overige gebruikers. De Gebruiker zal de gegevens van andere gebruikers niet doorsturen aan derden of gebruiken om te handelen ten nadele van de ander gebruikers.

3.2 Voor het Gebruik van de App dient de Gebruiker zelf en voor eigen rekening  zorg te dragen voor de daarvoor geschikte apparatuur met de daarvoor noodzakelijke software (te weten iOS vanaf softwareversie 7.0 en Android vanaf 4.1) en internet toegang.

3.3  De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het Gebruik van de App. De NVA levert hierin aldus geen ondersteuning, behalve bij het eventueel herstellen van door de Gebruiker gemelde fouten.

3.4 De NVA zal zich inspannen gemelde fouten aan de App zo snel mogelijk te onderzoeken en zo mogelijk te herstellen (de NVA mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update).

3.5 De App communiceert via internet met een server onder beheer van de NVA dan wel haar toeleveranciers – in dit geval is dat Indicia in Tilburg, mocht dit ooit wijzigen dan vermelden we dat in een aangepaste versie van de Algemene voorwaarden – om de App te kunnen leveren. De NVA spant zich in om deze server te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar geeft hierover geen garanties. Van tijd tot tijd kan de NVA updates doorvoeren aan de server, hetgeen tot tijdelijke onbeschikbaarheid van de App kan leiden. Alle bepalingen over updates, ondersteuning en aansprakelijkheid uit deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de server.

3.6 De NVA behoudt zich het recht voor om vanwege haar moverende redenen onaangekondigd door de Gebruiker op de App geplaatste informatie of uitingen te verwijderen.

3.7 Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd) te hebben. Door deze Algemene voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je wettelijk vertegenwoordiger.

3.8 De Gebruiker van de App en de Website vrijwaart NVA voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens ons, een andere gebruiker van de App dan wel een derde. De Gebruiker zal NVA alle schade en kosten vergoeden die NVA als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

  1. Eigendomsrechten

4.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud en het Gebruik van) de App behoren toe aan de NVA.

4.2 De NVA verleent de Gebruiker een niet-exclusief recht tot het Gebruik van de App voor niet-commerciële doeleinden. Dit betekent ook dat de Gebruiker de App niet aan derden ter beschikking mag stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van NVA. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4.3 De App mag alleen gebruikt worden op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.

  1. Tegenprestatie

Het gebruiksrecht als bedoeld in artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden wordt om niet verstrekt. Wel is het mogelijk dat de App advertenties vertoond, waarmee de NVA inkomsten verwerft. Het is de Gebruiker niet toegestaan het vertonen of ophalen van deze advertenties te blokkeren.

6 Updates

6.1 De NVA brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.

6.2 Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s Appstore, Google Play, waarbij het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.

6.3 Installatie van updates gebeurt met aparte toestemming van de Gebruiker. Voor een goede uitvoering van de updates is de NVA afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore, Google Play, waarover de NVA geen controle heeft. De NVA is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door de Gebruiker niet geïnstalleerde update.

6.4 Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde. Dit wordt de Gebruiker altijd vooraf gemeld en de Gebruiker heeft vervolgens gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat de Gebruiker akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze Algemene Voorwaarden.

  1. Beperking aansprakelijkheid

7.1 De NVA is, behoudens opzet of grove schuld van haar zijde, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit het Gebruik van de App. Hoewel de NVA zorgvuldig is in het samenstellen van de inhoud van de App en de Website, biedt NVA geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de voorkomende gegevens, informatie en andere onderdelen, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

7.2 De NVA stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gegevens in de App juist zijn, maar kan niet garanderen dat de in de App opgenomen gegevens te allen tijde volledig of juist zijn en is hiervoor derhalve dan ook niet aansprakelijk.

7.3 De NVA draagt zorg voor het onderhoud van de App. De NVA kan echter niet garanderen dat de App te allen tijde zonder onderbrekingen, fouten of gebreken beschikbaar is en is hiervoor dan ook niet aansprakelijk.

7.4 De Gebruiker vrijwaart de NVA voor iedere aanspraak van derden voortvloeiende uit het Gebruik van de App, behoudens het geval dat van opzet of grove schuld aan de zijde van de NVA t.a.v. het ontstaan van de schade sprake is.

7.5 Geen aansprakelijkheid van de NVA bestaat indien schade ten gevolge van het Gebruik van de App direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple’s Appstore dan wel Google Play.

7.6 NVA is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in de App of op de Website voorkomende gegevens, informatie, tools en andere vormen van gebruik. NVA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data en/of gegevens. Hieronder worden ingebrepen de door Gebruikers geplaatste foto’s, teksten en ander materiaal.

7.6 De NVA draagt zorg voor het modereren van het forum op de App, echter de NVA is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het werk van de moderator.

  1. Beëindiging (gebruik) App

8.1 NVA heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de App te ontzeggen door de toegang te beëindigen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. De Gebruiker zal hierover op passende wijze worden geïnformeerd. De NVA heeft deze bevoegdheid echter en mag deze uitoefenen om haar moverende redenen.

8.2 De NVA is gerechtigd de App op ieder gewenst moment in te trekken of te wijzigen.

8.3 De Gebruiker is gerechtigd het Gebruik van de App op ieder gewenst moment te staken en/of de App te verwijderen van het apparaat waarop hij/zij deze heeft geïnstalleerd.

  1. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

9.2 Eventuele geschillen tussen de NVA en de Gebruiker worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

9.3 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van kracht. De NVA en de Gebruiker zullen over de inhoud van (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling(en) in overleg treden, waarbij het uitgangspunt is dat de nieuwe inhoud zoveel als mogelijk overeenkomt met de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling(en).

9.4 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen Apple’s Appstore en Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken. De Gebruiker dient hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore, Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder te raadplegen.

9.5 Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Indien deze Algemene Voorwaarden wijzigen dan zullen we dit melden op de Website en de App (onder ABOUT). Je kan dan daar ook de nieuwe Algemene Voorwaarden inzien. Zorg ervoor dat je regelmatig de gedeelten van de Website of App bezoekt, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Versie: 1.1

Datum: 23 maart 2015